นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา | Innovation and Emerging Information Technological Education

KKU006
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาสำหรับการบริหารจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ และแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา
2. สามารถอธิบายคุณลักษณะและวิธีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี3. สารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้
3. สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
17 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC