เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่ | Food Technology & Processing in New Era

KKU007
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความสำคัญของระบบการผลิตอาหารยุคใหม่ คุณภาพของอาหาร การเสื่อมเสียและความปลอดภัยในอาหาร กระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารยุคใหม่ บรรจุภัณฑ์ ฉลากโภชนาการ
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดและความสำคัญของระบบการผลิตอาหารยุคต่าง ๆ ได้
2. สามารถอธิบายลักษณะคุณภาพของอาหาร การเสื่อมเสียและความปลอดภัยในอาหารได้
3. สามารถอธิบายหลักการผลิตและการแปรรูปอาหารยุคใหม่ได้
4. สามารถอธิบายหน้าที่และประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารได้
5. สามารถอธิบายข้อมูลบนฉลากโภชนาการได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
17 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC