การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา

KKU009
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี ในการออกแบบการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพและการนำไปใช้งาน รวมถึงการบูรณาการในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
Theory of multimedia learning design, process of design and development, effectiveness and implementation including the integration of authentic learning.
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความหมายและทฤษฎีการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ได้
2. สามารถออกแบบตามองค์ประกอบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ได้
3. สามารถเสนอรูปแบบการนำสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ในบริบทได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
17 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC