การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น | Principle of Animal Husbandry

KMITL007
คำอธิบายรายวิชา
วิชานี้เรียนเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรคตลอดจนปัญหาที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC