การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน | Algal Cultivation

KMITL012
คำอธิบายรายวิชา
ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การแปรรูปสาหร่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อการจำหน่ายได้
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่ายและการเพาะเลี้ยงได้

2.ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อการบริโภคได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการแปรรูปสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการจำหน่ายได้

5. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายได้
รายนามผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ปิยนารถ ศรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอส.ทวิน โปรดัก จำกัด
นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี กรมประมง
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

ระยะเวลาทั้งหมด
6
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC