การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม | Pet Management

KMITL013
คำอธิบายรายวิชา
ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงามเช่น สุนัข แมว หนู นก และกระต่าย เป็นต้น โดยศึกษาพันธุ์ การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ กรงและอุปกรณ์การเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรค และกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนอธิบายสายพันธ์และวิธีการเลี้ยงสุนัขได้

2. ผู้เรียนอธิบายสายพันธ์และวิธีการเลี้ยงแมวได้

3. ผู้เรียนอธิบายสายพันธ์และวิธีการเลี้ยงหนูได้

4. ผู้เรียนอธิบายสายพันธ์และวิธีการเลี้ยงกระต่ายได้

5.ผู้เรียนอธิบายสายพันธ์และวิธีการเลี้ยงนกสวยงามและพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
รายนามผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. ชนาธิป ธรรมการ
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC