การท่องเที่ยวโดยชุมชน | Community Based Tourism

KMITL014
คำอธิบายรายวิชา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว รายวิชานี้จะช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด การวางแผนการจัดการในการท่องเที่ยวโดยชุมชน การประยุกต์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในการพัฒนาชุมชนและกรณีศึกษาต่างๆ
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้

2.ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางศึกษาชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหารจัดการและการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้

5. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางการเชื่อมโยงและทำงานร่วมกับภายนอกในการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกรณีศึกษาที่น่าสนใจได้
รายนามผู้สอน
ผศ.พีรชัย กุลชัย ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

ระยะเวลาทั้งหมด
6
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC