จากแนวคิดวิจัยสู่การปฏิบัติ | Research Concepts to Practice

KU007
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวิจัยทางการศึกษา กระบวนการในการวิจัย ชนิดของตัวแปรวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาและคำถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกประชากรและตัวอย่าง การประยุกต์ใช้สถิติขั้นพื้นฐานในการวิจัย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

เปิดลงทะเบียน
01 September 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC