เรียน “ญี่ปุ่นปัจจุบัน” ผ่านระบบ e-learning |“Japan Affairs” using e-learning

KUJ001
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ควรเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมบริษัทญี่ปุ่น ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่น จุดยืนของประเทศญี่ปุ่นในสังคมนานาชาติ และเรื่องราวปัญหาปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น ผ่านสื่อแอนิเมชั่นเสียงภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำบรรยายภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีประสบการณ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วประมาณ 1 ปี มีคำถามเพื่อทดสอบผู้เรียนว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนไปหรือไม่
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่นและคนไทย.
2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของริษัทญี่ปุ่น
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาเพื่อการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างราบรื่น
พัฒนาวิชาโดย

Kyushu University

Kyushu University

Kyushu University

Kyushu University

พัฒนาวิชาโดย

Kyushu University

Kyushu University

เปิดลงทะเบียน
21 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC