การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ | Special Interest Tourism

MFU001
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

0-5391-6000, 0-5391-7034

0-5391-6034, 0-5391-7049

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

0-5391-6000, 0-5391-7034

0-5391-6034, 0-5391-7049

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

เปิดลงทะเบียน
01 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC