กระบวนการการผลิตเห็ดและพืชผักตามแนวทางเกษตรปลอดภัย (Mushroom and vegetable production via Good Agricultural Practice (GAP))

MJU002
คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการการผลิตเห็ดและพืชผักตามแนวทางเกษตรปลอดภัย เป็นรายวิชาที่รวมเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเห็ดและผักตามหลักการเกษตรปลอดภัย เพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

053 873 000

053 873015

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

053 873 000

053 873015

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เปิดลงทะเบียน
05 October 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC