ปศุสัตว์สร้างอาชีพ | Animal farming and farm management

MJU003
คำอธิบายรายวิชา
การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ การขุนโคเนื้อระยะสั้น การคัดเลือกน้ำเชื้อพันธุ์พ่อโค อาหารสำหรับโคและกระบือ การเลี้ยงสุกรและการเลี้ยงไก่ รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อการผลิตอาหารในครัวเรือนหรือการสร้างอาชีพ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

053 873 000

053 873015

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

053 873 000

053 873015

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เปิดลงทะเบียน
01 April 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC