กระบวนการเลี้ยงปลาและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากปลาและสาหร่าย | Sustainable aquaculture and value-added products from fish and seaweed

MJU004
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้ได้รวมเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและนวัตกรรมในการเลี้ยงปลาและสาหร่าย การนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาและสาหร่ายมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อการผลิตอาหารในครัวเรือนหรือการสร้างอาชีพ รวมถึงการตลาด ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์สำหรับการขายสินค้าทางด้านการประมงเพื่อสร้างเป็นอาชีพ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

053 873 000

053 873015

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

053 873 000

053 873015

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เปิดลงทะเบียน
19 April 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC