ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน | Wisdom of Isan Palm-Leaf Manuscripts

MSU002
คำอธิบายรายวิชา
เอกสารโบราณอันเป็นหลักฐานเก่าแก่ ที่เป็นตัวอักษรหรือตัวหนังสือที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วยภาษาในอดีต ซึ่งมีภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน อันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญา เช่น ตำรายา คาถาอาคม กฎหมายโบราณ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โหราศาสตร์ วรรณคดี
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดลงทะเบียน
01 December 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC