การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา | STEM Based Learning for Science

MU003
คำอธิบายรายวิชา
" STEM สามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 "
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC