EMS สายด่วนฉุกเฉิน | Emergency Medical Service

MU012
คำอธิบายรายวิชา
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ไม่ใช่เพียงเริ่มต้นที่โรงพยาบาล หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ โดยผู้มีความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องแล้ว สามารถทำให้ผลการรักษามีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้น ระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉินจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ บริการการแพทย์ฉุกเฉินจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนคนไทยอีกต่อไป ขอเชิญนักศึกษาและท่านผู้สนใจเรียนรู้ร่วมกันในวิชา EMS สายด่วนฉุกเฉิน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC