การดูแลผู้สูงอายุ 1 | Elderly Care I

NCKU001
คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจกระบวนการของการเข้าสู่วัยชรา ความแตกต่างระหว่างความชราและโรคภัย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การละเลยผู้สูงอายุและการทารุณกรรมผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการดูแลแบบประคับประคอง ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในมิติด้านจิตวิญญาณ ฯลฯ
พัฒนาวิชาโดย

National Cheng Kung University

National Cheng Kung University

+886-6-2757575

National Cheng Kung University

National Cheng Kung University

พัฒนาวิชาโดย

National Cheng Kung University

National Cheng Kung University

+886-6-2757575

เปิดลงทะเบียน
28 September 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC