การดูแลผู้สูงอายุ 3 | Elderly Care III

NCKU003
คำอธิบายรายวิชา
To learn how to identify, assess, and deal with geriatric syndromes.
พัฒนาวิชาโดย

National Cheng Kung University

National Cheng Kung University

+886-6-2757575

National Cheng Kung University

National Cheng Kung University

พัฒนาวิชาโดย

National Cheng Kung University

National Cheng Kung University

+886-6-2757575

เปิดลงทะเบียน
25 February 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC