การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร | Content Creation in Digital Organization

NIDA001
คำอธิบายรายวิชา
ทุกวันนี้ มีสื่อมากมายที่พยายามแย่งชิงผู้คนให้มาสนใจ ทว่าสื่อ ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เท่านั้น ที่จะได้ใจคน ผู้ประกอบการ จึงต้องรู้วิธีสร้างสรรค์สื่อ โดยมี ข้อมูล ด้าต้า data ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภค และทำให้เนื้อหาการสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้ ผู้เรียน เข้าใจ กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยดาต้า ทั้งในเชิงแนวคิด กลุทุธ์ และทักษะ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง อาทิ อาชีพแอดมินเพจ ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ นักการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ผู้เขียนเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ ผู้รีวิวสินค้า (Micro Influencer) นักสื่อสารกลยุทธ์ด้านเนื้อหา นักสื่อสารดิจิทัล นักสื่อสารแบรนด์ดิจิทัล นักวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารการสื่อสาร ครีเอทีฟ (Creative) นักวางแผนเนื้อหาด้านดิจิทัล (Digital content planner) และนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รวมทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ หรือทำงานในองค์กรสามารถนำไปยกระดับการทำงานเพิ่มคุณค่าให้องค์กรได้ โดยมีรายวิชาประกอบด้วย 1. วิชาเทคโนโลยี ดาต้า กับการสื่อสารการตลาดเบื้องต้น 2. วิชาเทคนิคการเป็นแอดมินเพจเบื้องต้น 3. การสร้างแบรนด์เพื่อ SME 4. กระบวนการสร้างเนื้อหาดาต้าในสื่อดิจิทัล 5. Creativity and Storytelling 6. Data Driven Storytelling 7. รีวิวแอปจีนเพื่อเจาะตลาดโลก

พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
04 July 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC