Data + AI for Communication: แนวทางการใช้ข้อมูลและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรด้านการสื่อสาร | Data + AI for Communication: Inspired Data + AI Applications for Communication Organization

NIDA002
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจใน ความรู้พื้นฐาน ประโยชน์ของ DATA และ AI ในมิติต่าง ๆ สถานการณ์ DATA และ AI ทางการสื่อสารและแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือ การนำข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กร ตลอดจนพัฒนาการอนาคตของนิเทศปัญญาประดิษฐ์ โดยเน้นที่การนำ DATA และ AI มาใช้ในบริบทของการสื่อสาร เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภค ความคิดสร้างสรรค์ สร้างแบรนด์ และ Brand Ambassadors
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
01 April 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC