Data + AI for Communication: ปัญญาประดิษฐ์กับสังคมมนุษย์ | Data + AI for Communication: AI for Humanity

NIDA006
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อมวลมนุษยชาติ และเพื่อสังคมในมิติต่าง ๆ กรณีตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน การแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพ เช่น การจัดการภายใต้สถานการณ์โควิดด้วย AI การใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ AI ในธุรกิจท่องเที่ยว การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise เช่น ธุรกิจที่สร้างอาชีพให้คนพิการ

พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
27 April 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC