Data + AI for Communication: เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก | Data + AI for Communication: Data Analytics Tool for AI marketing and Consumer Insight

NIDA007
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการรับฟังเสียงจากสื่อสังคม Social Listening หรือการค้นหา Customer Insight ตั้งแต่ความหมาย ประเภทของแหล่งข้อมูล การค้นหา Customer Insight ด้วยเครื่องมือต่างๆ อาทิ การใช้ Python ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น การทำงานระบบของ Zanroo ระบบ Mandala รวมทั้ง การบริหารจัดการความเสี่ยงในมุมของ Social Listening และการใช้ประโยชน์ของ Social Analytics สำหรับ SMEs

พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
20 April 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC