Data + AI for Communication: การใช้ Data + AI เพื่อเสริมพลังการสื่อสารการตลาด | Data + AI for Communication: Data + AI for Powered Marketing Communication

NIDA009
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในการนำ ข้อมูล (Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ เพื่อการสื่อสารการตลาด ตั้งแต่ ความจำเป็น องค์ประกอบของการใช้ Data และ AI เพื่อการสื่อสารการตลาด โดยครอบคลุมการนำไปใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด 3 มิติ ได้แก่ การโฆษณาและการซื้อสื่อโฆษณา การสร้างเนื้อหา และการสร้างประสบการณ์ผู้บริโภค ตลอดจนกรณีศึกษาการนำข้อมูล (Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการเข้าใจผู้บริโภค วางแผนและดำเนินการเพื่อสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
20 April 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC