ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดียาเสพติด | Knowledge of Criminal Justice System in Conducting Narcotic Cases

NITIVAJRA001
คำอธิบายรายวิชา
วิชานี้มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดียาเสพติดในชั้นก่อนฟ้องจนถึงการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของพนักงานอัยการ ตั้งแต่เริ่มรับสำนวนจากพนักงานสอบสวน การตรวจเอกสารสำนวนเบื้องต้น เขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาคุมสำนวน การยื่นเอกสาร องค์ประกอบฟ้องที่จำเป็น ขั้นตอนการดำเนินคดีในศาล ตลอดจนปัญหาที่พบและเทคนิคการแก้ปัญหานั้น ๆ
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

เปิดลงทะเบียน
19 September 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC