มาเป็น…นักวิเคราะห์ข้อมูล (แบบไม่ต้องพึ่งใคร) กับการทำเหมืองข้อมูลทีละขั้น | Become…a Data Analyst (Do not rely on anyone) with Data Mining Step by Step

NRRU004
คำอธิบายรายวิชา
นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลและความสำคัญของการทำเหมืองข้อมูล โมเดลมาตรฐานของการทำเหมืองข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการทำเหมืองข้อมูล ข้อมูลและชุดข้อมูล กระบวนการจัดเตรียมข้อมูล เทคนิคการจำแนกชนิดข้อมูล เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล และเทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0-4400-9009

0-4424-4739

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0-4400-9009

0-4424-4739

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เปิดลงทะเบียน
03 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC