การบริหารงานภาครัฐ | Public Administration

NU007
คำอธิบายรายวิชา
ระบบราชการ ระบบราชการกับการเมือง การแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อํานาจหน้าที่ การดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ หลักการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบริหารองค์กรภาครัฐ การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐ

Bureaucracy system’ bureaucracy and politics, segregation of government service’s duties and government sectors, authorities, state’s policy government service’s working procedures to ensure the most efficient and effective results, public organization administration, the administration of public services, new public management, and public mind for public administration
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC