การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource Management

NU022
คำอธิบายรายวิชา
ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกเปลี่ยนงานเปลี่ยน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การออกแบบคนที่เหมาะสมกับงาน และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
05 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC