ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร | Patient Communication Skill For Pharmacist

NU026
คำอธิบายรายวิชา
หลักการสื่อสารสำหรับเภสัชกรรมปฎิบัติ หลักการการฟังและการตอบสนองกลับต่อผู้ป่วยอย่างเข้าใจ แนว
ทางการปฎิบัติการเป็นเภสัชกรที่สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างมั่นใจ แนวทางการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมดังกล่าว หลักการและแนวทางการสัมภาษณ์และประเมินผู้ป่วย และหลักการและแนวทางการช่วยผู้ป่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับการรักษา
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC