ระบบการสอนอัจฉริยะ | Intelligent Tutoring System

NU031
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของระบบการสอนอัจฉริยะ ระบบการสอนอัจฉริยะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัญญาประดิษฐ์ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องระบบการสอนอัจฉริยะ ขั้นตอนการสร้างระบบการสอนอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้ระบบการสอนอัจฉริยะ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
27 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC