กฎหมายควบคุมอาคาร | Building Regulations

NU033
คำอธิบายรายวิชา
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามและมีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงทำให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และประสบปัญหาในเรื่องข้อสงสัยจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งผู้ออกแบบและประชาชน
รายวิชานี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ง่ายขึ้นเพื่อผู้ออกแบบและประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงขั้นตอนการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมอีกด้วย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
16 July 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC