ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ |Introduction to Medical Law

NU043
คำอธิบายรายวิชา
นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์มีการปฎิรูปที่สำคัญปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540 จนกระทั่งปัจจุบันรัฐได้มีการปรับปรุงการบริการทางแพทย์ด้วยกลไกใหม่ๆ หลายประการ ทั้งหมดนี้ด้วยความมุ่งหมายว่าบริการสาธารณะทางการแพทย์ที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การเรียนรู้กฎหมายการแพทย์ จะทำให้แพทย์ก็ดี ผู้ป่วยก็ดี หรือประชาชนทั่วไปก็ดี ต่างรู้จักสิทธิและหน้าที่อันพึงมีพึงได้ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการพิทักษ์สิทธิของตน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC