การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว | Caring for End of Life Patients and Their Families

NU047
คำอธิบายรายวิชา
การดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานลดลง มีความสุขสบายมากที่สุดเท่าที่จะสามารถมีได้ในช่วงสุดท้ายของโรค ลดความทุกข์ทรมานจากความปวด ครอบคลุมถึงจิตวิญญาณ และมีการตระหนักถึงการตายอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการดูแลแบบประคับประคองสำหรับครอบครัวหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
29 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC