ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรสุขภาพ | Digital health

NU049
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคสุขภาพดิจิทัล การสร้างสื่อออนไลน์ทางสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพแบบ Virtual Health การดูแลด้วยความเอื้ออาทรในยุคสุขภาพดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
23 November 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC