อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | Healthy food for Aging

NU050
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดอาหารสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุตามกลุ่มของผู้สูงอายุทั้งกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุติดเตียง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
15 November 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC