ทักษะทางสังคม | Soft Skills

ONDE006
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางสังคมที่จำเป็นในยุคดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคต เป็นการพัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) และทักษะดิจิทัล (Digital Skills) เพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคต ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับทักษะทางสังคมที่จำเป็นในยุคดิจิทัล มีดังนี้ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการคิดแบบเติบโต ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านทักษะทีมงานและความร่วมมือ เพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคต
2. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะทางสังคมที่จำเป็นในยุคดิจิทัล มีดังนี้ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการคิดแบบเติบโต ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านทักษะทีมงานและความร่วมมือ เพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคต
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะที่อบรม เพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคตได้
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0 2142 1202

0 2143 7962

120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0 2142 1202

0 2143 7962

120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เปิดลงทะเบียน
01 November 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC