เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และการนำไปใช้ปฏิบัติกับองค์กรภาคธุรกิจ | Sustainable Development Goals (SDGs): Practical Implementation for Business Sector

OR002
พัฒนาวิชาโดย

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

พัฒนาวิชาโดย

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

เปิดลงทะเบียน
21 December 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC