การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 | Modern Trade Business Management in Thailand 4.0

PIM002
คำอธิบายรายวิชา
เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สาขาการค้าส่งค้าปลีก มีมูลค่าเป็นอันดับสอของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,762,033 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจากร้อยละ 5.3 ในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2560 แนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2561 รวมไปถึงแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ต้องการพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยื่นให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก จึงต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับธุรกิจค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC