พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล | Consumer Behavior and Retailing Business in Digital Age

PIM004
คำอธิบายรายวิชา
พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล CONSUMER BEHAVIOR AND RETAILING BUSINESS IN DIGITAL AGE
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

เปิดลงทะเบียน
31 May 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC