หลักการดีๆ ที่นักOD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ | The good principles that OD person should be according to Thailand Professional Qualification

PIM009
คำอธิบายรายวิชา
หลักการแนวคิด กระบวนการพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด เครื่องมือต่างๆ ตลอดจน บทบาทที่สำคัญของนักพัฒนาองค์กร ในปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล เพื่อยกระดับบุคคลากรของประเทศให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

เปิดลงทะเบียน
31 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC