เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน | Energy Efficient Homes Design & Decoration

RMUTT006
คำอธิบายรายวิชา
สภาวะน่าสบายของบ้าน การปรับอากาศด้วยเครื่องกล อิทธิพลของดวงอาทิตย์ สภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความร้อน การใช้แสงธรรมชาติ พฤติกรรมของลม การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

02 549 4990-2

02 549-4993

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

02 549 4990-2

02 549-4993

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

เปิดลงทะเบียน
16 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC