เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารหมัก | Biotechnology and Fermented Food

RUTS002
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารหมัก จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาหารหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ต่อกระบวนการหมักอาหาร อาหารหมักจากสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาหารหมักจากธัญพืช อาหารหมักจากผักและผลไม้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารหมักประวัติและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารหมัก
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหมักและอาหารหมักได้

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์

3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากธัญพืช

4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากผักและผลไม้

5. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารหมัก
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปิดลงทะเบียน
03 September 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC