การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร | Agricultural Microbiology

RUTS001
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร จุลินทรีย์ทางการเกษตรต่อการย่อยสลาย การทำ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดโรคพืชโดยวิธีชีววิธี
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. บอกประเภทและชนิดของจุลินทรีย์ทางการเกษตร
2. อธิบายหลักการจุลินทรีย์ทางการเกษตรต่อการย่อยสลาย
3. สามารถผลิตและอธิบายหลักการทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์
4. สามารถอธิบายหลักการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
5. สามารถอธิบายหลักการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดโรคพืชโดยชีววิธี
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปิดลงทะเบียน
08 September 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC