อาหารอาเซียน | ASEAN FOOD

SDU004
คำอธิบายรายวิชา
อาหารอาเซียน ASEAN FOOD _หลักสูตรการประกอบอาหารของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 2244 5000

0 2243 0457

295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 2244 5000

0 2243 0457

295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC