เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital | Technology Enhanced Learning for Digital Era

SPU005
คำอธิบายรายวิชา
มารู้จักเครื่องมือเสริมการสอนแบบ Cloud-Based ในยุคดิจิทัล ที่ใช้ง่าย ใช้ฟรี ใช้ดีกันเถอะ
"เทคโนโลยีเด็ดๆเสริมการสอน ใช้ง่าย ใช้ฟรี ใช้ดี ใช้เลย"
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดลงทะเบียน
22 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC