การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น | Management of Local Archive and Museum Objects

SRU018
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ความสำคัญ บทบาท
และคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาส
ที่จะเรียนรู้และจัดการได้อย่างถูกต้อง
สาระสำคัญของประกอบด้วย การจัดการเอกสารและวัตถุพิพิธภัณฑ์ การคัดเลือก จัดระบบ
การสงวนรักษาอนุรักษ์ และการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

เปิดลงทะเบียน
27 November 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC