อาเซียนศึกษา | ASEAN Studies

SSRU002
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือภายในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบที่มีต่อสังคมโลก การปรับตัว บทบาทและทิศทางของไทยในอาเซียน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

เปิดลงทะเบียน
25 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC