ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว | Chinese Language for Tourism

STOU.CCDKM011
คำอธิบายรายวิชา
การระบุตัวอักษรตามระบบพินอิน และประสมเสียงคําง่าย ๆ ตามหลักการเช่น ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรง
ตามความหมายของคํา กลุ่มคํา และประโยค หลักการเขียนอักษรจีนและคําศัพท์ง่าย ๆ บอกความเหมือน หรือ
ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย รวมถึงผู้เรียน
สามารถสื่อสารและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC