ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Japanese Language for Being Elderly Caregiver

STOU.CCDKM012
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (ตัวเลข / วันเดือนปีการใช้คํากริยา การใช้คําสรรพนาม ไวยากรณ์ (โครงสร้าง) การแต่ง
ประโยคชนิดต่าง ๆ) พื้นฐานการเขียนและการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น การเขียนเรซูเม่หรือประวัติในการสมัคร
งาน ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ (คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)) เพื่อให้ผู้สนใจที่จะไปทํางานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น
ได้รู้คําศัพท์ญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร การทํางาน และสามารถสอบประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI
ได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
01 June 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC