พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Organizational Behavior and Human Resource Management

STOU002
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา "พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ " จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้ 1) แนวคิด ขอบเขต และหลักการของพฤติกรรมองค์การ
2) การประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล กลุ่ม และทีมงานในองค์การ
3) กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการองค์การ
4) หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และ
5) ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC