การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ | Radio Performance

STOU014
คำอธิบายรายวิชา
หลักและเทคนิคการพูดและการแสดงสำหรับงานวิทยุกระจายเสียง เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เนื่องจากการพูดและการแสดงมีผลด้านบวกและด้านลบต่อผู้ฟัง ผู้ที่ต้องการเป็นนักพูดทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ จึงควรเข้าใจหลักการเทคนิค รวมทั้งทักษะในการฝึกฝนเพื่อสามารถนำวิชานี้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC